Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden NRG & Media.
NRG & Media staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71690581

Inleiding
NRG & Media biedt consumenten en bedrijven de mogelijkheid om leveranciers van gas en
elektriciteit, internet, telefonie of aanverwante diensten en producten waarmee NRG & Media een
overeenkomst tot (weder)verkoop en/of vertegenwoordiging heeft gesloten (hierna: ‘Leverancier’) te
beoordelen en te vergelijken op tarieven, voorwaarden, kwaliteit en service. Daarnaast biedt Service-
direct consumenten en bedrijven de mogelijkheid om via de hiervoor genoemde kanalen offertes te
vragen en/of overeenkomsten te sluiten met leveranciers. NRG & Media doet dit via haar website
NRG & Media.nl en via (weder)verkopers.

Door gebruik te maken van de website en/of de diensten van NRG & Media, verklaart u kennis te
hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en verklaart u tevens akkoord te gaan met de
volledige inhoud van deze Algemene Voorwaarden.

Daar waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘u’, bedoelen wij ‘u en/of het
bedrijf dat u vertegenwoordigt’.

Informatievoorziening op NRG & Media.nl
De informatie op Nrgenmedia.nl over prijzen, leveringsvoorwaarden en dergelijke van de
leveranciers is afkomstig van de betreffende leveranciers. Hoewel NRG & Media zich inspant om
deze informatie te controleren op juistheid, kan zij niet garanderen dat alle informatie up-to-date en
volledig is. Bekijk ook de Disclaimer op onze website.

Totstandkoming overeenkomst
U kunt via de in de inleiding beschreven (verkoop)kanalen een vergelijking maken tussen de diverse
leveranciers. Deze vergelijking is gebaseerd op de door u op dat moment ingevulde gegevens.

Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Als u voor een aanbod van een leverancier kiest,
zullen wij uw aanvraag en gegevens doorgeven aan de betreffende leverancier. Hoe wij met uw
gegevens omgaan, kunt u lezen in ons Privacy statement Hoewel wij ons uiterste best doet om uw
aanvraag tijdig door te geven, kunnen wij niet garanderen dat iedere aanvraag tijdig door de door u
gekozen leverancier wordt ontvangen en verwerkt. Heeft u niet binnen 3 werkdagen een
ontvangstbevestiging van de door u gekozen leverancier ontvangen, neem dan direct per telefoon
contact met ons op. Dat kan telefonisch via (+31) 6 45 00 55 68 of per e-mail via info@nrgenmedia.nl

Indien u via ons een offerte of aanbod accepteert is er een bindende overeenkomst tot stand
gekomen. Deze tot stand gekomen is een juridische overeenkomst tussen u en de leverancier. U sluit
dus geen overeenkomst met NRG & Media.

Leveranciers kunnen aanvullende voorwaarden stellen of de door u gesloten overeenkomst
ontbinden op basis van acceptatiecriteria zoals opgenomen in de voorwaarden van de leverancier. U
kunt hierbij denken aan acceptatiecriteria zoals uw kredietwaardigheid, financiële of juridische
tekortkomingen, indien u een kleinverbruik contract heeft gesloten op een grootzakelijke aansluiting,
of als de via NRG & Media gemelde tarieven onjuist blijken. In dit geval heeft u geen recht op enige
vorm van schade die u direct of indirect lijdt als gevolg van de ontbinding van de overeenkomst door
de leverancier. U ontvangt van uw leverancier een bevestiging van uw leveringscontract nadat uw
contract door hen volledig is geaccepteerd.

Als u door tussenkomst van NRG & Media een overeenkomst sluit bij een leverancier, is Service-
direct gerechtigd om u op basis van de door u opgegeven contact- en contractgegevens voor afloop
van uw contract een nieuw passend aanbod te doen op basis van de op dat moment geldende
tarieven en voorwaarden.

De dienstverlening van NRG & Media eindigt op het moment dat een overeenkomst tussen u en de
leverancier tot stand is gekomen, dan wel op het moment dat u door de leverancier te kennen is
gegeven dat zij geen overeenkomst met u aangaan.

Netbeheerkosten ingeval van overeenkomst tot levering van energie
Standaard wordt een gemiddelde grootte van de stroom- & gasaansluiting gebruikt voor het
berekenen van de netbeheerkosten. Dit is 3x25A voor stroom en G6 voor gas. Indien dit niet
overeenkomt met uw werkelijke aansluitcapaciteit en u deze niet in de vergelijking heeft aangepast
of laten aanpassen, kunnen de netbeheerkosten afwijken. De netbeheerkosten worden definitief
vastgesteld door uw netbeheerder op basis van uw werkelijke situatie.

Auteursrechten
Op de website en documenten van NRG & Media, staan teksten, afbeeldingen en andere materialen
van NRG & Media en derden waarmee NRG & Media is overeengekomen dat zij deze mag gebruiken.
Ieder gebruik van deze materialen, waaronder maar niet gelimiteerd tot kopiëren en verspreiden, is
verboden zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van NRG & Media, tenzij anders bepaald in
regelingen van dwingend recht.

Het staat NRG & Media vrij om op ieder moment de inhoud van deze website aan te passen of te
verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

Website
De website Nrgenmedia.nl is eigendom NRG & Media te Deventer. NRG & Media heeft het recht
om de website of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud,
aanpassing of verbetering daarvan. NRG & Media zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel
mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden. NRG & Media is nooit aansprakelijk tot
schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

NRG & Media heeft het recht de website van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te aan te
passen en om fouten te herstellen. NRG & Media is daarbij niet gehouden tot enige vergoeding van
schade veroorzaakt door een aanpassing.

Beoordelingen en ervaringen
Indien en voor zover onze website deze mogelijkheid nu of in de toekomst biedt, kunt u een
beoordeling geven over (ervaringen met) leveranciers en deze daar plaatsen of reageren op
beoordelingen of ervaringen van anderen. U bent in dat geval niet verplicht uw echte naam op te
geven, maar u mag geen naam kiezen die kwetsend is of die de indruk wekt dat u namens een ander
spreekt (bijvoorbeeld namens een leverancier, een belangenorganisatie of namens NRG & Media
zelf.

U mag geen beoordelingen of ervaringen publiceren die

 • onvoldoende feitelijke onderbouwing bevatten;
  · smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn;
  · inbreuk maken op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend
  begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht;
  · een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder
  geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van
  persoonsgegevens van derden;
  · ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat, of kwaadaardige
  inhoud zoals (hyperlinks naar) virussen of spyware bevat.

Tevens mag u geen beoordeling of ervaring publiceren als u medewerker bent van een leverancier of
op andere wijze een belang heeft bij beïnvloeding van een beoordeling of ervaring. Bijvoorbeeld als u
diensten verleend de gelijk zijn aan – of vergelijkbaar zijn met – de diensten van NRG & Media. Het is

wel toegestaan om namens een leverancier te reageren op beoordelingen of ervaringen mits
nadrukkelijk vermeld.

Indien NRG & Media van mening is dat uw beoordeling, ervaring of reactie daarop een of meerdere
van de hiervoor genoemde regels schendt dan wel indien deze in strijd is met de Nederlandse wet, is
NRG & Media gerechtigd deze naar eigen inzicht te verwijderen, te verplaatsen of aan te passen.
NRG & Media hoeft daarover geen overleg te voeren met u.

Indien u bij herhaling bovenstaande deze regels schendt dan wel in strijd met de Nederlandse wet
handelt, is NRG & Media gerechtigd u de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen.
In geen geval is NRG & Media aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.

Aansprakelijkheid
NRG & Media spant zich in voor een optimale dienstverlening en informatievoorziening, maar kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke consequenties als gevolg van vertragingen in
afhandeling van aanvragen of (tarief)afwijkingen in het aanbod van leveranciers of onduidelijke,
onvolledige of onjuiste informatievoorziening. Situaties waarbij sprake zou zijn van opzet of grove
schuld door NRG & Media vormen hierop een uitzondering. Onder de voorgaande uitsluiting vallen
onder meer begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van
indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst en schade als gevolg
van een door de leverancier geannuleerd of ontbonden contract om welke reden dan ook.

NRG & Media is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van
gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en
schade wegens door NRG & Media gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet
uitdrukkelijk onderdeel van de overeenkomst vormt.

Wijzigingen van de overeenkomst

NRG & Media heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen met
nieuwe voorwaarden. Deze wijzigingen of aanvullingen treden in werking dertig dagen na publicatie
daarvan op de website. Wijzigingen van ondergeschikt belang gaan altijd met onmiddellijke ingang
in.

Indien u een gewijzigde of aangevulde voorwaarde niet wenst te accepteren, dient u het gebruik van
deze website na deze dertig dagen te staken en gestaakt te houden. Door de website en/of de
diensten als genoemd in de inleiding te gebruiken na deze periode, geeft u aan in te stemmen met de
gewijzigde en/of aangevulde voorwaarde(n).

Eventuele door u aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van een
overeenkomst tussen u en NRG & Media, tenzij dat schriftelijk tussen u en NRG & Media afgesproken
is.

NRG & Media is gerechtigd om deze overeenkomst en al haar rechten en verplichtingen die hieruit
voortvloeien, over te dragen aan een derde die de diensten van NRG & Media overneemt.

Algemene bepalingen
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van
dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar
aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor
het arrondissement waarin NRG & Media gevestigd is.

Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de
overeenkomst tussen u en NRG & Media aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe
bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de
oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

De door ons verzonden versie van enige communicatie geldt als authenthiek, behoudens in gevallen
waarin een derde, waaronder u of een leverancier, anders bewijst. U dient in voorkomende gevallen
NRG & Media zo spoedig mogelijk te informeren over wijzigingen in gegevens die voor NRG & Media
relevant kunnen zijn.